หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์ .. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐  
   

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2559    
  งบทดลอง (งบเฉพาะการ) ก่อนปิดบัญชี ปี 2559    
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559    
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558    
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557    
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556    
   

   

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐)    
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)    
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)    
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)    
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙)    
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐    
   
   
  นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533