หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์ .. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:09:13 ]
 
   

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560
[ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:19:10 ]
 
  งบทดลอง (งบเฉพาะการ) ก่อนปิดบัญชี ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:31:10 ]
 
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30:50 ]
 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:13:39 ]
 
  งบทดลอง (งบเฉพาะการ) ก่อนปิดบัญชี ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:06:46 ]
 
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33:34 ]
 
   

   

  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔
[ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 20:10:52 ]
 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓)
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:34:41 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:36:01 ]
 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
[ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:47:12 ]
 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)
[ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:17:11 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:46:43 ]
 
   
   
  นางเพ็ญศรี ร่วมจินดา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533