หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   อำนาจกองคลัง อบจ.ปัตตานี
 

          ๑. ฝ่ายการเงิน
                    - งานบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนและสวัสดิการ
                    - งานตรวจหลักฐานและการจ่ายเงิน
                    - งานรับ – จ่ายเงิน เก็บรักษาและขอกันเงิน
                    - งานรับรองเงินเดือนและค่าจ้าง
                    - งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด
                    - งานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเงิน
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          ๒. ฝ่ายการบัญชี
                    - งานบัญชีและทะเบียน
                    - งานสถิติการคลังและงบประมาณ
                    - งานตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง.
                    - งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    - งานจัดทำรายงานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          ๓. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
                    - งานจัดซื้อจัดจ้าง
                    - งานทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและจำหน่าย
                    - งานการถ่ายโอนเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
                    - งานการจัดทำแผนและจัดหาพัสดุ
                    - งานการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          ๔. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
                    - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
                    - งานส่งเสริมและพัฒนารายได้
                    - งานวางแผนเร่งรัดการจัดเก็บ ตามแผนพัฒนารายได้
                    - งานข้อมูลรายได้
                    - งานบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
                    - งานบริหารจัดการศูนย์รวมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
                    - งานบริหารจัดการตลาดเทศวิวัฒน์
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]