หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   ทำเนียบบุคลากร กองคลัง อบจ.ปัตตานี
 

นางรัชนี พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ฝ่ายการเงิน

นางบุษบา คงศรีเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวมธุรส ทองเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

น.ส.สุกัลยา เดชสงคราม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง
ฝ่ายบัญชี

นางรัชนี พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางฐิติรัตน์ สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง/ชง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวณัฐฎิณี  มามะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวมารียะ สาเม๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

นางแวแยนะ วาแม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสูไบดะ มะสัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวคุณพร แข็งฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสุวณี หะยีสาแม
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก/ปง

นางสาวฟาฏิน จำรูญศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
 
พนักงานจ้าง

นางสาวนัสรียะห์ แวมะนอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนัสรีญา มะโระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเจ๊ะมาสกะห์ เปาะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]